Norton Nature Reserve and Community Gardens

We realise things have gone a bit quiet with Norton Nature Reserve and Community Garden project but we are here to say the project is still ongoing!Dathlu ein gwirfoddolwyr dros y Nadolig!

17 Rhagfyr

Ni allem reoli unrhyw un o'n mannau gwyrdd heb eich cymorth chi, ein gwirfoddolwyr gwych!

Er mwyn dangos ein gwerthfawrogiad rydym yn cynnal diwrnod croeso Nadolig i wynebau newydd / diwrnod dod at ei gilydd ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gwirfoddoli gyda ni yn rheolaidd.

Bydd gweithgaredd gwneud torch Nadoligaidd, gwin cynnes, mins peis, a digon o hwyl yr ŵyl.

Mae croeso i chi ddod â theuluoedd a nwyddau Nadoligaidd wedi'u pobi.

Cofrestrwch eich diddordeb, a nodwch nifer y bobl sy'n mynychu, gyda'n Swyddog Ymgysylltu Amgylcheddol yn lydia.graham@mumbles.gov.uk

Lleoliad: Gwarchodfa Natur a Gerddi Cymunedol Norton

Amser: 10am – 12pm

Celebrating our volunteers at Christmas!
17th December

We couldn’t manage any of our green spaces without the help of you, our wonderful volunteers!

To show our gratitude, we are hosting a Christmas welcome day for new faces / get together for those who already volunteer with us regularly.

There will be festive wreath making, mulled wine, mince pies, and plenty of festive cheer.

Please feel free to bring families and festive baked goods.

Please register interest and number of people attending with our Environmental Engagement Officer at lydia.graham@mumbles.gov.uk

Location: Norton Nature Reserve and Community Gardens

Time: 10am – 12pm


We realise things have gone a bit quiet with Norton Nature Reserve and Community Garden project but we are here to say the project is still ongoing! We have volunteer days in the diary, details below, and lots of exciting developments planned for the site.
 
We are pleased to say we have two new members of staff taking on the project. Lydia Graham is our new Environmental Engagement Officer and Meg Jordan is our new Grounds person. Together they’ve got lots of great ideas and enthusiasm for the project.
 
Over the winter months we are getting some groundworks done to improve the site. Make sure you swing by to see what’s going on!
 
Monthly volunteer days will be the THIRD SATURDAY OF EVERY MONTH. 10AM – 12PM
 
*Please bring gloves, layers, water and clothes that you don’t mind getting muddy
 
DATES
17th December – Christmas Gathering
21th January
18th February
And so on
 
If you would like more information and to be kept up to date about all Volunteering opportunities then follow the link to our survey monkey to sign up to updates.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/GreenTeamVolunteer
 


Rydym yn sylweddoli bod pethau wedi mynd braidd yn dawel yn ddiweddar ynghylch prosiect Gwarchodfa Natur a Gardd Gymunedol Norton, ond dyma ni i ddatgan bod y prosiect yn dal mewn bod! Mae gennym ddyddiadau i wirfoddolwyr yn y dyddiadur – manylion isod - a llawer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill ar gyfer y safle.

Rydym hefyd yn falch o ddweud bod gennym ddau aelod newydd o staff yn barod i ymgymryd â’r prosiect. Lydia Graham yw ein Swyddog Ymgysylltu Amgylcheddol newydd a Meg Jordan sy’n gyfrifol am ein Tiroedd a Gerddi. Gyda’i gilydd mae gan y ddwy nifer fawr o syniadau ardderchog a brwdfrydedd ar gyfer y prosiect.

Dros fisoedd y gaeaf rydym am wneud rhywfaint o waith er mwyn gwella’r safle, felly dewch draw i weld beth sy’n digwydd!
Mae dyddiadau ar gyfer gwirfoddolwyr BOB TRYDYDD SADWRN O’R MIS, 10am – 12pm.
*Dewch â haenau cynnes o ddillad nad oes ots gennych eu baeddu, siacedi sy’n dal dŵr, menig garddio a dŵr yfed.

DYDDIADAU
17eg Rhagfyr – cyfarfod Nadolig
21ain Ionawr
18fed Chwefror
Ac yn y blaen.

Os hoffech ragor o fanylion a hefyd y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl gyfleodd Gwirfoddoli, dilynwch y ddolen isod i gofrestru ar gyfer derbyn diweddariadau.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/GreenTeamVolunteer