Litter Picking Hub Beach Clean!

Join us, and the Great British Beach Clean, for a beach clean at Langland Bay to help us protect our oceans and celebrate the opening of our new Litter Picking Hub!

Beach Stretch: Langland Bay.

Date and Time: 21st September, 10am – 12pm.

Meeting Point: We will gather by the Surfside Café on the East side of the Bay.

Joining instructions: Please sign up to the event if you wish to come through the Eventbrite Link. Anyone under the age of 18 must be accompanied by an adult. https://www.eventbrite.co.uk/e/litter-picking-hub-beach-clean-tickets-711098132657?aff=oddtdtcreator

 

Event details:

This beach clean is part of Mumbles Community Council’s commitment to preserving our natural environment and keeping our community free of litter. As part of our Plastic Free Mumbles Campaign, we are proud to announce that we are now a Litter Picking Hub, thanks to the support of Keep Wales Tidy. We are the first community council in Swansea to open as a Litter Picking Hub, which means we have a supply of litter picking equipment available for hire to community groups and individuals looking to organize their own litter picks in the local area.

We hope that this will inspire the Mumbles community to take pride in our streets, green spaces, and beaches by keeping them litter-free. We greatly appreciate the hard work of our community members in clearing litter from our area, and we aim to provide the support you need through this hub.

We look forward to seeing you at our Great British Beach Clean. 

Diolch Yn Fawr, 

Our Environmental and Sustainability Engagement Officer, Lydia.

 

-

Hyb Casglu Sbwriel Glanhau Traethau!

Ymunwch â ni, ac ymgyrch Glanhau Traethau Prydain Fawr, i lanhau’r traeth ym Mae Langland i’n helpu i warchod ein cefnforoedd a dathlu agor ein Hyb Casglu Sbwriel newydd!

Y Darn o Draeth: Bae Langland.

Dyddiad ac amser: 21 Medi, 10am – 12pm.

Man Cyfarfod: Byddwn yn ymgasglu wrth ymyl caffi Surfside sydd ar ochr ddwyreiniol y Bae.

Cyfarwyddiadau ymuno: Os hoffech ddod i’r digwyddiad cofrestrwch trwy'r ddolen Eventbrite. Rhaid i unrhyw un o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn. 

https://www.eventbrite.co.uk/e/litter-picking-hub-beach-clean-tickets-711098132657?aff=oddtdtcreator

 

Manylion y digwyddiad:

Mae glanhau’r traeth hwn yn rhan o ymrwymiad Cyngor Cymuned y Mwmbwls i warchod ein hamgylchedd naturiol a chadw ein cymuned yn rhydd o sbwriel. Fel rhan o’n Hymgyrch Mwmbwls Di-blastig, rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn Hyb Casglu Sbwriel, diolch i gefnogaeth Cadwch Gymru’n Daclus. Ni yw’r cyngor cymuned cyntaf yng Abertawe i agor fel Hyb Casglu Sbwriel, sy’n golygu bod gennym gyflenwad o offer codi sbwriel ar gael i’w llogi i grwpiau cymunedol ac unigolion sydd am drefnu eu sesiynau codi sbwriel eu hunain yn yr ardal leol.

Gobeithiwn y bydd hyn yn ysbrydoli cymuned y Mwmbwls i ymfalchïo yn ein strydoedd, ein mannau gwyrdd a’n traethau drwy eu cadw’n rhydd o sbwriel. Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr waith caled aelodau ein cymuned yn clirio sbwriel o’n hardal, a’n nod yw darparu’r cymorth sydd ei angen arnoch drwy’r hyb hwn.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn glanhau ein traethau yn ymgyrch Glanhau Traethau Prydain Fawr. 

Diolch yn fawr, 

Ein Swyddog Ymgysylltu â’r Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Lydia.


 

 

Date
Thursday 21st September 2023
Venue
Meeting at the Surfside Café, Langland Bay
Time
10.00am - 12.00pm